Portfolio

Modellen zijn onherkenbaar in beeld gebracht ivm privacy

Copyright © 2013-2020 AFA Fotografie

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Alle hier getoonde foto’s zijn geplaatst met toestemming van en in overleg met het model.